Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Kato, Ichiro
Max number of results shown : 300
Output sorted : Chronologically
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Kato, Ichiro:   Chopin to Baroque no Seishin: Style Brise no Oyo o toshite. KunitachiColMJ 43 (2008), 25-36
2. Kato, Ichiro:   Bach to Tempo rubato: Sho Onkei ni okeru Tempo no Henka ni kansuru Kenkyu. KunitachiColMResearchInstBul 22 (Mar 2010), 83-105
3. Kato, Ichiro:   Bach to Futen Rizumu: Furansu-fu Jokyoku Yoshiki ni okeru Rizumu no Eika ni kansuru Kenkyu. OngakuKenkyu 22 (2010), 15-30
4. Kato, Ichiro:   Bach Enso ni okeru Tempo no Hendo ni kansuru Kenkyu: Hakusetsu Nai de okonawareru Tempo no Shinshuku. BulJapanPianoTeachersAssoc 27 (2011), 1-24
5. Kato, Ichiro:   Bahha Enso ni okeru Tempo no Hendo ni kansuru Kenkyu: Hakusetsunai de okonawareru Tempo no Shinshuku. JPTABul 27 (2011), 1-24
6. Kato, Ichiro:   Bach no Klavier Ongaku: Ensosha no Tachiba kara. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 62-79
7. Kato, Ichiro:   Bach Enso ni okeru Articulation no Hyogen Giho ni kansuru Kenkyu: Tempo ni ataeru Keikyo o toshite. OngakuKenkyu 24 (2012), 1-16
8. Kato, Ichiro:   F. F. Chopin ni yoru J. S. Bach no Juyo ni kansuru Kenkyu: Poline Chazaren no Gakufu e no Chopin no Kakikomi no Bunseki o toshite. OngakuKenkyu 26 (2014), 41-56

Search took 2.79s cpu time (0.05s in system), 20580 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita