Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Tokuzen, Yoshikazu
Max number of results shown : 300
Output sorted : Chronologically
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Tokuzen, Yoshikazu:   Ruta-ha Seitoshugi no Bach: Rippo to Fukuin o megutte. BachZenshu 3 (Oct 1997), 92-103
2. Tokuzen, Yoshikazu:   Luther to Bach. LutherStud 7 (2001), 119-145
3. Tokuzen, Yoshikazu:   Ruteru Kyokai to Fukkatsusai. Junan kara miru ka, Fukkatsu ni Chumoku suru ka. BCJ 63 (May 2004), 29-30
4. Tokuzen, Yoshikazu:   Junankyoku no Tekisuto o Yomu -- Bach 'Yohane Junankyoku' no Seisho Tekisuto. ReihaiToOngaku 132 (Winter 2007), 20-23
5. Tokuzen, Yoshikazu:   Luther-Ha no Misa. J. S. Bach no Misa Kyoku no Haikei. BCJ 104 (Sep 2013), 34-37

Search took 2.74s cpu time (0.04s in system), 21163 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita