Skip to main content

Academics

McLoone, Prof Seán (Research Director)
Morrow, Prof John
Li, Prof Kang
Bai, Prof Er-Wei
Irwin, Prof George W.
Fox, Prof Brendan
Cao, Dr Wenping
Rafferty, Dr Karen
Ferguson, Dr R Stuart
Littler
, Dr Tim
Naeem, Dr Wasif
Laverty, Dr David
Best, Dr Robert
Liu, Dr Xueqin (Amy)

 

Support/Research

Ritchie, Mr Harry

Postdoctorals

Deng, Dr Jing
Adbelkader, Dr Sobhy
Abbott, Dr Stephen
Wang, Dr Songyan

 

 

 

Postgraduates

Campbell, Sable
Byrne, Steven

Lau, Sookyen (Lesley)
Yan, Juan (Joanna)*
Yang, Ziqi (Wallace)*
Zhao, Xiaodong (Leo)*
Guo, Yuanjun (Anna)
Wu, Yongling (Linda)
Zhang, Cheng (Michael)
Zhile Yang (Slerk)
Ahmad, Thelfa
Devlin, Joseph
Gillespie, Philip
Sun, Zhebin (MPhil)
Yang, Nan

*UK - China Science Bridge
 

 

Abdulkarim, Abubakar
Brogan, Paul
Chen, Qlyu
Gao, Yang
Ge, Yi
Hastings, John
Hr, Iswadi
Jacobsen, Mats-Robin
Martin Almenta, Macarena
Rafferty, John
Wang, Guan Yuan (MPhil)
Zhou, Bowen
He, Zhengzhao
Lv, ChenO' Raw, John
Park, Jeong (Andy)
Zeng, Rong