Skip to Content

List of Research Privacy Notices

SANDWICH TRIAL - Parents (Polish)
Audience: Research

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI SZKOŁY MEDYCYNY, STOMATOLOGII I NAUK BIOMEDYCZNYCH

Uczelnia Queen’s University Belfast (dalej „my”, „nas” i „nasz”) zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza informacja skierowana jest do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w badaniu nt. sedacji i odstawiania dzieci (ang. SANDWICH – Sedation AND Weaning In CHildren) (dalej „Ty” i „Twój”). Niniejsza informacja o polityce prywatności mówi, dlaczego musimy gromadzić Twoje dane osobowe, co będziemy się o nie troszczyć. Informuje również o Twoich prawach związanych z danymi osobowymi. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tej informacji o polityce prywatności prosimy o skontaktowanie się z nami. Dane do kontaktu podano poniżej.

KIM JESTEŚMY

1. Jako Queen’s University Belfast jesteśmy uczelnią cieszącą się doskonałą reputacją pod względem edukacji i badań, a także należąca do sieci Russell Group. Założony w 1845 roku Queen’s College Belfast stał się niezależnym uniwersytetem w 1908 roku. Głównym badaczem w badaniu SANDWICH jest profesor Bronagh Blackwood, Centrum Medycyny Doświadczalnej, Szkoła Medycyny, Stomatologii i Nauk Biomedycznych, Queen’s University Belfast. Jednostkami wspierającymi głównego badacza w prowadzeniu i koordynacji badania SANDWICH są Northern Ireland Clinical Trials Unit (NICTU) oraz fundusz Belfast Health and Social Care Trust. 

W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE

2. Informacje, które podajesz: Kiedy Twoje dziecko lub podopieczny uczestniczą w badaniu SANDWICH, zbieramy o nich takie informacje, jak wiek i płeć. Nazywa się je „danymi osobowymi”. Możemy również poprosić o pewne szczególne kategorie danych osobowych (na przykład dotyczących zdrowia) Nazywa się je „wrażliwymi danymi osobowymi”.

3. Dane z innych źródeł: Informacje o Twoim dziecku lub podopiecznym gromadzimy również z innych źródeł, a one także stanowią część „danych osobowych”. Obejmuje to informacje uzyskane z:

  • sieci Paediatric Intensive Care Audit Network (PICANet).

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

4. Dane osobowe i wrażliwe dane osobowe Twojego dziecka lub podopiecznego wykorzystujemy do określenia wyników badania SANDWICH, będącego badaniem nad zaletami i wadami wprowadzenia nowego skoordynowanego podejścia pielęgniarek i lekarzy (przy większym zaangażowaniu ze strony pielęgniarek) na oddziałach intensywnej opieki pediatrycznej (PICU) w celu odłączenia (inaczej zwanego odstawieniem) dziecka od respiratora, kiedy już go nie potrzebuje.

PODSTAWA PRAWNA GROMADZENIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

5. Będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie gdy istnieją ku temu uzasadnione powody. Powody te są znane jako „podstawa prawna przetwarzania danych”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • Zadanie publiczne: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym lub spełnienia swoich oficjalnych funkcji, przy czym zadanie lub funkcja mają jasną podstawę prawną.

Podczas przetwarzania „wrażliwych danych” będziemy postępować zgodnie z art. 9 RODO i podstawą prawną:

  • (j) przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

6. Zgodnie z naszą polityką i procedurami w zakresie ochrony danych możemy Twoje udostępniać dane, w tym także dane osobowe i wrażliwe dane osobowe, do wyżej określonych celów następującym stronom:

 

  • jednostce badawczej Northern Ireland Clinical Trials Unit (NICTU oraz funduszowi Belfast Health and Social Care Trust (BHSCT).

PRZETWARZANIE DANYCH POZA EUROPĄ

7. Nie będziemy przekazywać danych osobowych ani wrażliwych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

JAK DŁUGO TWOJE DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

8. Twoje dane osobowe i wrażliwe dane osobowe będziemy przechowywać przez okres do 5 lat po zakończeniu badania. Twoje dane będziemy przechowywać tylko wówczas, gdy będziemy ich potrzebować z któregoś z powodów wymienionych powyżej. Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo przechowywanych przez nas danych osobowych, w tym między innymi na stosowanie środków fizycznych, technologicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie ochrony informacji przed nieuprawnionym dostępem oraz przed ich bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zmianą, ujawnieniem, zniszczeniem oraz uszkodzeniem.

TWOJE PRAWA

9. Ustawa o ochronie danych z 2018 roku zapewnia Ci szereg praw związanych z Twoimi danymi osobowymi, w tym między innymi masz prawo:

  • ażądaćdostępu do swoich danych osobowych;
  • zażądać poprawienia swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • zażądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • zażądać przekazania swoich danych osobowych w sposób uporządkowany; w powszechnie stosowanym formacie czytelnym dla urządzeń;
  • nie podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji; oraz
  • wycofać swoją zgodę.

 

10. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw lub zażądać dodatkowych informacji na temat któregokolwiek z tych praw, prosimy o skontaktowanie się z nami.

11. Może się również zdarzyć, że nie będziemy mogli zaprzestać wykorzystywania Twoich danych osobowych, mimo że nas o to poprosisz, ale poinformujemy Cię o tym w stosownych przypadkach.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

12. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej informacji o polityce prywatności można skontaktować się z uniwersyteckim Urzędnikiem ds. Ochrony Danych pod adresem:

Derek Weir

Data Protection Officer (Urzędnik ds. Ochrony Danych)

Registrar’s Office
Lanyon South
Queen’s University Belfast
University Road
BT7 1NN
info.compliance@qub.ac.uk

The BHSCT Data Protection Officer (Urzędnik ds. Ochrony Danych z ramienia funduszu BHSCT)

Data Protection Office

Belfast Health & Social Care Trust
1st Floor Administration Building
Knockbracken Healthcare Park
Saintfield Road
Belfast
BT8 8BH

SKŁADANIE SKARG

13. Na sposób, w jako obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi oraz danymi wrażliwymi, masz prawo złożyć skargę do biura komisarza ds. informacji (ICO). Z biurem komisarza ds. informacji (ICO) można się skontaktować pod adresem:

Biuro Komisarza ds. Informacji
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

ZMIANY W NINIEJSZEJ INFORMACJI O POLITYCE PRYWATNOŚCI

14. Co pewien czas możemy dokonywać aktualizacji niniejszej informacji o polityce prywatności. O zmianach tych będziemy informować wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audience: Research