Bulgarian

‘Фермери’

Европейските фермери работят в условията на тежка структура от регулации и европейски пазари, които ги принуждават да включат „европейското мислене” в техните ежедневни практики. Те имат дългогодишен опит в отношенията си с европейското законодателство и лобиране за политическите им интереси и ползи в Брюксел посредством техните сдружения и политически партии. В допълнение на това те трябва да се съобразяват с европейските изисквания за опазване на околната среда, но много често те са в конфликт със защитници на природата. Друга основна причина за включването на фермерите се основава на тяхната хетерогенност по отношение на социалните им характеристики, ценности и идентичности. Отправна точка за тяхното изследване може да бъде това, че конструирането на биографиите на фермерите от „старите” и „новите” страни членки на ЕС има различни основания и разнообразни начини на развитие. Освен това, за разлика от другите „прецизирани групи”, които могат да са по-мобилни и по-бързо да въплътят в себе си европейската идентичност, фермерите могат да се определят като по-статична група, която е силно свързана с принадлежността си към дадената нация, поради тяхната обвързаност с определена територия и земя.

Координатори:
Д-р Румяна Желева
Институт по социология,
Българска академия на науките
rumiana.jeleva@europarl.europa.eu
jelevarumiana@yahoo.com

Д-р Мариана Драганова
Институт по социология,
Българска академия на науките
mariana@sociology.bas.bg