Skip to main content
LOGO: Queen's University Belfast

PI: Dr Yan Jin, Queen’s University Belfast, y.jin@qub.ac.ukhttp://go.qub.ac.uk/YanJin

Co-PI: Prof. Jian Dai,  King’s College London, Jian.dai@kcl.ac.ukhttps://nms.kcl.ac.uk/jian.dai/

Dr Rao Fu, Queen’s University Belfast

Mr Pablo Lopez-Custodio, King’s College London

Mr Vincent McKenna, Queen’s University Belfast

Mr Kartikey Mathur, Queen’s University Belfast

Dr Zhongtao Fu, Wuhan Institute of Technology